Regulamin

Spis treści:

  1. Regulamin ogólny.
  2. Regulamin programu partnerskiego.

Regulamin © Świeże Na Talerze. 2015-2016, wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Regulamin ogólny.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dostawa - dostarczenie Towaru przez Sklep do Klienta na adres podany w Zamówieniu;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Operator - właściciel Sklepu, którym jest Świeże Na Talerze - Piotr Skoruch, ul. Tczewska 17, 51-429 Wrocław

5. Producent - Podmiot wytwarzający i produkujący Towary sprzedawane w Sklepie.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SwiezeNaTalerze.pl;

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem SwiezeNaTalerze.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Termin dostawy - termin dostarczenia Towarów do klienta pod wskazany adres, wybierany przez klienta podczas składania Zamówienia. Dostępne terminy to czwartek lub piątek.

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

10. Tygodniowy Cykl Składania Zamówień - cykl funkcjonowania Sklepu zamykający się w obrębie tygodnia, na który składa się: termin zakończenia składania Zamówień na dany tydzień, produkcja Towarów, dostawa Towarów do Klientów.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Swieże Na Talerze - Piotr Skoruch, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod SwiezeNaTalerze.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod SwiezeNaTalerze.pl, prowadzony jest przez Operatora.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Operatora;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową SwiezeNaTalerze.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Wrocławia oraz okolic Wrocławia zgodnie z obowiązującą bazą kodów pocztowych Sklepu i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dostawa jest bezpłatna przy Zamówieniu powyżej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). Dla zamówień poniżej 60 PLN koszt dostawy wynosi 20 PLN (słownie: dwadzieścia złoty polskich) a między 60 a 100PLN to koszt 10PLN (słownie: dziesięć złotych polskich). Ewentualne koszty dostawy zostaną doliczone do Zamówienia w czasie składania go w Sklepie.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 6 dni roboczych licząc od dnia zakończenia danego Tygodniowego Cyklu Składania Zamówień, w zależności od wybranego przez Klienta Terminu Dostawy (czwartek lub piątek).

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością za pomocą systemu płatności elektronicznych;

c) zapłatą kartą płatniczą w momencie Dostawy;

d) zapłatą gotówką w momencie Dostawy;

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednakże wyłącznie w przypadku Towarów:

a) nie tracących swych właściwości;

b) nadających się do ponownej sprzedaży w Sklepie;

c) nie noszących znaków oraz śladów jakiegokolwiek zużycia;

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia Dostawy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania swojej decyzji na adres e-mail: kontakt@swiezenatalerze.pl. Podstawą do uznania zwrotu jest zachowanie i przedstawienie w razie potrzeby przez Klienta e-mailowego potwierdzenia przyjęcia Zwrotu przez Operatora.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: kontakt@swiezenatalerze.pl. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9.3. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu na adres e-mail: kontakt@swiezenatalerze.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. Ostatnia modyfikacja 25.04.2017

 

2. Regulamin Programu Partnerskiego - Przyjaciele ŚwieżeNaTalerze

I. Definicje

1. Przyjaciel Świeże Na Talerze (Przyjaciel) – każdy Klient, który zarejestruje się w Programie Partnerskim „Przyjaciele Świeże Na Talerze” (PŚnT) oraz poleci Sklep internetowy swiezenatalerze.pl (Sklep).

2. Klient Polecany – Klient, który zarejestrował się oraz dokonał zakupu w Sklepie po uprzednim wprowadzeniu do przeglądarki linku identyfikującego Przyjaciela, kliknięciu w link url lub baner wygenerowany przez Przyjaciela.

3. Operator – firma będąca właścicielem Sklepu Internetowego i prowadząca Program Przyjaciele Świeże Na Talerze: Świeże Na Talerze – Piotr Skoruch

II. Zasady ogólne

2.1. Każdy Klient może być jednocześnie „Przyjacielem Świeże Na Talerze”.

2.2. Za polecenie Sklepu i oferowanych w nim Towarów, Przyjaciel otrzyma Wynagrodzenie uzależnione od wysokości zamówień składanych przez Klientów Polecanych.

2.3. Przypisanie Klienta do Przyjaciela nastąpi, gdy Klient Polecany wprowadzi do przeglądarki link identyfikujący Przyjaciela i zarejestruje się na sklepie swiezenatalerze.pl. Link jest generowany przez Przyjaciela samodzielnie na stronie Sklepu.

2.4. Każdy Uczestnik po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Programu Partnerskiego w każdej chwili może sprawdzić ilość zamówień i wysokość aktualnej prowizji.

2.5. Każdy Klient Polecany otrzyma prezent powitalny do pierwszego zamówienia.

2.6. Przyjaciel zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki handlowej i dobrych praktyk handlowych oraz informowania Operatora o wszelkich nieprawidłowościach i nadużyciach mogących mieć wpływ na prowadzoną przez Operatora działalność, w szczególności zaś na dobre imię Operatora, Sklepu oraz Towarów.

III. Wynagrodzenie Przyjaciela

3.1. Wynagrodzenie wynosi 5% sumy wartości zrealizowanych zamówień jego Klientów Polecanych (dotyczy wyłącznie kwoty za towar, bez kosztów przesyłki, z wyłączeniem zamówień zwróconych, anulowanych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn).

3.2. System zapamiętuje wejście Klienta przez link Przyjaciela bądź wprowadzenie przez niego linku Przyjaciela przez 3 miesiące. Gdy klient zarejestruje się lub dokona zakupu w tym okresie, zostanie przypisany Przyjacielowi, który go polecił. Klient taki jest przypisany do Przyjaciela na stałe. Wyjątkiem są klienci pozyskani wcześniej przez innego Przyjaciela lub zarejestrowani już w sklepie. W takim przypadku Przyjaciel otrzymuje prowizję jednorazowo.

3.3. Wynagrodzenie może być wypłacone w formie rabatu na zakupy w Sklepie lub w gotówce.

3.4. Warunkiem niezbędnym do otrzymania Wynagrodzenia w formie rabatu jest przekroczenie kwoty 100 PLN. Przyjaciel ma możliwość wygenerować bon towarowy, który ważny jest 4 miesiące.

3.5. Warunkiem niezbędnym do otrzymania Wynagrodzenia Przyjaciela w formie wypłaty gotówkowej jest przekroczenie 250 PLN.

3.6. Wynagrodzenia w formie gotówkowej Przyjaciela wypłacane jest w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia tego Operatorowi drogą mailową na adres: kontakt@swiezenatalerze.pl

3.7. W przypadku Wynagrodzenia w formie gotówkowej, zostanie ono wypłacone na podstawie wystawionej przez Przyjaciela faktury VAT lub umowy o dzieło pomniejszonej o należne podatki.

IV. Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach

4.1. Zgłoszenie i rejestracja w PŚnT oznacza, że Przyjaciel zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu Programu.

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz warunków Programu PŚnT.

4.3. O zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków Programu PŚnT Operator będzie powiadamiał Przyjaciół na stronie www.swiezenatalerze.pl

4.4. Operator zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy z Przyjacielem w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Przyjacielowi w tym wypadku zostają wypłacone uzbierane prowizje w terminie 10 dni, z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty 100PLN.

4.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani treści w jaki Przyjaciel reklamuje Sklep.

4.6. Przyjaciel na prośbę Operatora ma obowiązek dokonać zmiany formy bądź tekstów reklamy, gdyby ta szkodziła wizerunkowi Sklepu bądź była niezgodna z obowiązującym prawem.

4.7. Zabrania się polecania sklepu poprzez strony zawierające treści pornograficzne, rasistowskie i inne niezgodne z polskim prawem. Zabrania się również ogłaszania reklam w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etykiety internetowej.

4.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2017. Ostatnia modyfikacja 27.02.2017.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixel